Lovsko društvo

Lovska družina TABOR Dornberk-Branik ima sedež v Dornberku in deluje na območju KS Dornberk in KS Branik v Mestni občini Nova Gorica. Lovišče je veliko v skupni površini 3021 ha, od tega je lovna površina 2903 ha, kar ga uvršča v srednje velika lovišča Primorskega LUO, ki zajema jugozahodni del Slovenije, na katerem javno gozdarsko službo opravlja Zavod za gozdove SEŽANA. 

LD Tabor-Dornberk-Branik je bila z odločbo občinske uprave Nova Gorica uradno ustanovljena leta 1950. Danes družina šteje 60 članov, povprečna starost članov je 60 let. Ker naša LD deluje na območju KS Dornberk in KS Branik, smo se že pred več desetletji odločili, da zgradimo dve lovski zavetišči oz. koči, in sicer eno na Gori v Dornberku in drugo na Grižniku nad Branikom – za potrebe organizacije lovstva v LD. Vse delo je bilo opravljeno s prostovoljnim delom. Članstvo je prispevalo tudi večji finančni prispevek, s prostovoljnim delom pa so pomagali tudi nekateri krajani, ki niso člani LD, tako da se je lahko nemoteno gradilo in adaptiralo oba lovska objekta.

Obe lovski koči, sta vzorno obnovljeni in vzdrževani tudi danes. Dragocena pridobitev za našo lovsko družino je bila tudi ureditev sodobnih hladilnic, ki smo jih prav pred kratkim delno preuredili in dopolnili v skladu z zahtevanimi standardi (APK-Afriške prašičje kuge). V prihodnosti načrtujemo nove posodobitve tako hladilnic kot ostalih prostorov obeh lovskih koč. 

Osnovno poslanstvo družine je ohranitev divjadi, skrb za ravnovesje med populacijami divjadi in prizadevanje za ohranitev primernega habitata za vse vrste divjadi. Danes so v lovišču prisotne skoraj vse divje živali tega območja; največ je srn, divjih prašičev, vedno pogosteje se srečujemo tudi z jelenjadjo, občasno je opažena prisotnost lisic, šakala, jazbecev in nutrij, srečamo pa celo medveda in risa. Odstrel male divjadi je zadnja leta le simboličen. 

Glavna dejavnost društva je lovstvo in izkupiček od prodane srnjadi in divjih prašičev, del sredstev pa se pridobi z lovnim turizmom tujih dnevnih gostov ter pavšalistov.

V sklopu biomeliorativnih in biotehničnih ukrepov imamo po lovišču razporejenih več napajališč in krmišča, več zaprtih in odprtih prež. Vsako leto opravimo preko 1000 prostovoljnih delovnih ur in tako kljub zaraščanju ohranjamo pasišča v višjih predelih. Že vrsto let se članstvo ukvarja s športnim strelstvom. V ta namen je bilo leta 1974 zgrajeno strelišče za glinaste golobe s polavtomatskim strojem za metanje golobov ter strelišče za malokalibrsko puško. Skrbimo za delovanje na področju izobraževanja članov in lovske kulture, redno pa sodelujemo tudi pri organizaciji proslav in krajevnih praznikov, posebno skrb posvečamo pomlajevanju članstva oziroma pridobivanju mladih lovcev in smo odprti za vse nove člane, ki so pripravljeni vstopiti v našo zeleno bratovščino in v njej aktivno sodelovati. 

Pri našem delu se srečujemo s široko lovsko problematiko in interesi tako prebivalcev lokalne skupnosti (meščani, kmetje) kot tudi s predstavniki državnih ustanov in ministrstev pa tudi raznimi naravovarstveniki in njihovimi včasih nerazumnimi zahtevami zlasti pri uravnavanju populacije zveri. Srečujemo se s številnimi izzivi na področju izvajanja lova in načrtovanja in planiranja planov odstrela in uravnavanja populacij divjadi na drugi strani. Pri nastajanju škod v kmetijstvu skušamo čim bolj korektno reševati nastale škode in zahteve kmetovalcev in obenem izvajati determinirane načrte odstrela, ki so skladno s koncesijsko pogodbo podrejeni načrtovalcem, to je Zavodu za gozdove Slovenije. Redno sodelujemo pri akcijah čiščenja okolja ter urejanja stez, prehodov in mostov. Ponosni smo na sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, gasilci ter drugimi društvi pa tudi osnovnošolsko mladino, ki delujejo na območju krajevnih skupnosti. Kljub vsem težavam se lovci s ponosom spominjamo na zgodovino in uspehe naše družine, na vse naše predhodnike, ki so delovali v prid razvoja našega LD ter lovstva nasploh. 

Lovci se zavedamo, da smo le del širšega okolja in družbe, zato toliko bolj razumemo pomen sodelovanja z vsemi ostalimi uporabniki prostora na območju našega lovišča. Rezultati našega skupnega delovanja bodo še naprej v prid naši naravi, okolju in dobrim medsebojnim odnosom. Vse živali, divjad in lepote narave nam niso zaupali naši predniki, pač pa so nam jo na nek način zaupali naši zanamci, naloga vseh nas pa je nadaljevanje začetega dela ter nadaljnja skrb za divjad, za čisto naravo ter s tem ohranitev čim bolj sonaravnega okolja za prihodnje rodove.

 

 Za LD Tabor-Dornberk-Branik Hinko Gajšek